Privacybeleid


Holland Fit B.V. (hierna ook te noemen Holland Fit) wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Holland Fit is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit onze applicaties. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Holland Fit geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Holland Fit uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Holland Fit zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Holland Fit is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Holland Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Holland Fit draagt uiterste zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het gebruik van persoonsgegevens door Holland Fit
Holland Fit verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon of tijdens de uitvoering van een healthcheck.

Persoonsgegevens
Holland Fit verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum- en plaats
• Geslacht
• Burgerservicenummer
• Pasfoto
• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
• CV
• IP adres
• Financiële gegevens
• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
• Informatie over gezondheid
• Werkvermogen (WAI)
• Informatie over leefstijlkenmerken (BRAVO)
• Informatie over werk en energie

Doeleinden
Holland Fit verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het bieden van adequaat advies en ondersteuning op vitaliteit en werkvermogen;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het onderhouden van contact;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
• Benchmarking en data-analyse;
• Facturering;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Tevens verwerken wij persoonsgegevens vanuit een gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Een zo efficiënt en effectief mogelijke dienstverlening;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen;
• Interne administratieve doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgegevens van klanten of werknemers;
• Het realiseren van haar bedrijfseconomische doelstellingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening wisselt Holland Fit persoonsgegevens uit. Denk daarbij aan diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Holland Fit aan een wettelijke verplichting dient te voldoen. Holland Fit verstrekt nimmer gegevens aan commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Holland Fit zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.

Voorbeeld 1: uw werkgever geeft u de gelegenheid om in te loggen op het online vitaliteitsplatform van uw organisatie, wij verwijderen uw gegevens uiterlijk 6 maanden na afloop van het contract.
Voorbeeld 2: uw persoonlijke vitaliteitsrapport ontvangt u per e-mail. Wij verwijderen/anonimiseren uw gegevens uiterlijk 12 maanden na afloop van het project.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Holland Fit passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies en gebruiksgegevens
Holland Fit gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens gebruik van uw account geen cookies ontvangt.

Gegevens over gebruik delen wij alleen geanonimiseerd en op geaggregeerd niveau met de verstrekkende organisatie. Op gebruikersniveau verstrekken wij alleen informatie ten behoeve van de financiële afwikkeling.

Uw rechten
U kunt te allen tijde Holland Fit een schriftelijk verzoek doen tot:
• Inzage, correctie en verwijdering van gegevens;
• Overdracht van persoonsgegevens;
• Beperking van verwerking;
• Intrekken van gegeven toestemming;
• Bezwaar tegen verwerking

Na ontvangst van uw verzoek draagt Holland Fit binnen 1 maand zorg voor een passende afhandeling ten aanzien van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Holland Fit B.V.
Struisenburgstraat 42
3063BR Rotterdam
010 – 280 7080
info@hollandfit.nl

Klachtenprocedure
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Holland Fit, laat dit dan vooral aan ons weten. Bekijk de klachtenprocedure.
Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 mei 2018.

Holland Fit kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.